ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากบุคลากรของ สนข.

ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากบุคลากรของ สนข.

สนข. ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากบุคลากรของ สนข.

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากบุคลากรของ สนข. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง                       ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งมอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนข. เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจฯ ดังกล่าว

หมวดหมู่