ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC