ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ