ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯระดับกรมลงสู่ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/กตส./กพร. งบประมาณ 2561

ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯระดับกรมลงสู่ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/กตส./กพร. งบประมาณ 2561

สนข. จัดประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมลงสู่ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/กตส./กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          

          นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน การประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมลงสู่ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/กตส./กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สนข. เข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนและใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่