การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาสำรวจความต้องการเดินทางฯ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาสำรวจความต้องการเดินทางฯ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (นางสาวลักษณวดี ธนามี) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โดยมีผู้เข้าร่วม 21 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงแนวทางการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร ทั้งระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระดับประเทศ โดยผู้เข้าร่วมได้ซักถามและให้ความคิดเห็นที่เป็นโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการศึกษาฯ ต่อไป

หมวดหมู่