รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  และคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (เผยแพร่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561)

1.ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

2.รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

3.Checklist พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

4.การวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

หมวดหมู่