งานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่

งานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่

สนข. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 7-3/2560  

          นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับงานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ   การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 7-3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกสารแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ (ฉบับปรับปรุงตามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) โดยให้ที่ปรึกษารับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ไปประกอบการดำเนินงานต่อไป

หมวดหมู่