การศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า

การศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า

สนข. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ครั้งที่ 4/2560

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report II) โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ไปพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อโครงการต่อไป

หมวดหมู่