จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงการจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กรและการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              

          นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงการจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กร และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สนข. เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัด และสรุปจุดแข็ง โอกาสการพัฒนา รวมทั้งนำข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดเห็นมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกันต่อไป

หมวดหมู่