การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ

การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/2560

          นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกำกับการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยมอบที่ปรึกษารับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป         

หมวดหมู่