การจัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)ฯ

การจัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)ฯ

สนข. จัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก

       สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 พื้นที่ ดังนี้

  1. กลุ่มพื้นที่ด้านตะวันออก วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก
  2. กลุ่มพื้นที่ด้านใต้ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยา วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ
  3. กลุ่มพื้นที่ด้านเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
  4. กลุ่มพื้นที่ด้านตะวันตก วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก

       การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน และจะนำข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมไปประกอบการศึกษากำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อไป

หมวดหมู่