ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก–เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก–เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการฯ ได้แก่ ผู้มีที่ดิน ทรัพย์สินในพื้นที่เขตทาง และบริเวณพื้นที่โครงการ หน่วยงานราชการในระดับอำเภอและตำบล สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาลภายในท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม โดยแบ่งเป็น 6 เวที ดังนี้

  1. เวที่ที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุนพิน ที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. เวทีที่ 3 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. เวทีที่ 4 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  5. เวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  6. เวทีที่ 6 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นเพื่อสรุปแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ อาทิการออกแบบรายละเอียด แนวเส้นทางโครงการ ตำแหน่งการก่อสร้างการแก้ไขจุดตัดทางข้ามเพื่อการสัญจรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ แนวทางในการชดเชยที่ดิน และทรัพย์สิน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตทางของโครงการ รับฟังข้อมูล สภาพปัญหา และข้อวิตกกังวลในด้านต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินการศึกษาโครงการ ทั้งนี้ สนข. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ประกอบ  การศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้ที่ www.donsaksurat-railtransit.co

หมวดหมู่