ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกลุ่ม)ฯ

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกลุ่ม)ฯ

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกลุ่ม) ครั้งที่ 3/2560

          นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกลุ่ม) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  และแบบเชิงหลักการ (Conceptual Drawings) โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษารับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้มีความครบถ้วนและนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

หมวดหมู่