ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

หมวดหมู่