การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักฐานอ้างอิง

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base)
1. ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2. การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศสู่การขนส่งสินค้าทางน้ำและราง (Modal Shift)
    2.1  ทางน้ำ
           • ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด
    2.2  ทางราง
           • ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง
    3.1  การพัฒนาตั๋วร่วม
           • การจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH)
           • การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC)
    3.2  ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit)
           • การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่
           • การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น
           • การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา
           • การศึกษา ออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (รถไฟรางเบา)
4. อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน โดย IMD (ถนน รถไฟ การขนส่งทางน้ำ คุณภาพการขนส่งทางอากาศ)
    4.1 ถนน
    4.2 รถไฟ
    4.3 การขนส่งทางน้ำ
    4.4 คุณภาพการขนส่งทางอากาศ
5. ระดับความสำเร็จแผน/มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    5.1 การจัดทำแผน/มาตรการ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (แผนลงทุนด้านคมนาคมและโลจิสติกส์)
    5.2 การจัดทำแผน/มาตรการ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
    5.3 การจัดทำแผน/มาตรการ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
    1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
    1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation Base)
1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ (การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบูรณาการ : OTP Private Cloud)

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Potential Base)
1. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ