ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อน

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อน

- ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ

- ช่องทางการติดต่อ 

  ทีมโฆษกกระทรวงคมนาคม
  โทร : 0-2283-3066, 0-2283-3308
  โทรสาร : 0-2281-8961
  e-mail : prmot@mot.go.th

หมวดหมู่