ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข.”

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข.”

สนข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนตาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ สนข.”

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร” เมื่อวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวิจิตต์ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนข. เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมได้มีการจัดอภิปรายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติการ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม สัมมนาย่อย และการถอดบทเรียน เพื่อจัดทำแผนงานหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สนข. ที่มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนงานด้านต่างๆ การกำหนดมาตรการด้านการขนส่งจราจร มีทักษะความสามารถในการคิดแบบองค์รวมและการคิดวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามสมรรถนะหลักของ สนข. ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติด้านงานสนับสนุนให้มีส่วนช่วยในการปฏิบัติภารกิจหลักสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หมวดหมู่