การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ฯ

การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ฯ

สนข. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกมลฤดี โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟและการพัฒนาเมือง และแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบรางของไทยต่อไป

หมวดหมู่