บริการอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ/การอนุญาตบุคคล

บริการอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ/การอนุญาตบุคคล

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

การขอใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์

การ ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 
การขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนนหรือใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 
การขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และการออกหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ 
การออกบัตรประจำตัวคนขับรถ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบอื่นๆ
การออกใบแทนหรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 

การขอใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถใหม่ 
การขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการ 
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ 
การออกใบแทนหรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการ 
การออกใบอนุญาต ผู้ฝึกสอนขับรถ 

กรมเจ้าท่า (จท.)

การขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) 

กรมการบินพลเรือน (บพ.)

การขอใบอนุญาตศิษย์การบิน 
การขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 
การให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายการบินต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 

หมวดหมู่