ระเบียบเกี่ยวข้องกับพัสดุ

ระเบียบเกี่ยวข้องกับพัสดุ

พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวงเกี่ยวกบการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

การขายทอดตลาด

ระเบียบที่เกี่ยวกับรถราชการ 


ระเบียบ E-Auction


ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง


คู่มือการบริหารการจัดหาพัสดุ

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

แบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ


การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่


ระเบียบที่เกี่ยวกับ ปปช.


คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


อัตราราคางานต่อหน่วย


รายชื่อผู้ทิ้งงาน
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

หมวดหมู่