ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ตอบแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน/เครือข่ายที่มีต่อ สนข.

รายละเอียด  1. แบบสอบถาม (PDF  | DOC  |  Online) 2. รายละเอียด

อ่านต่อ

คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

อ่านต่อ

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)) ช่องทางที่ 1 : https://www.etda.or.th/iup/ ช่องทางที่ 2 : www.facebook.com/ETDA.Thailand   .

อ่านต่อ

หมวดหมู่