ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

SPOT พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒     รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ - เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์  - เว็บไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ

สปอตโฆษณาแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง...

สปอตโฆษณาแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"   https://www.youtube.com/playlist?list=PLHzdnlWYqz2uYZ4p16_C9DgLx7Syt3SiZ

อ่านต่อ

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนบท้ายประกาศ สนข. เรื่อง "การทบทวนความเห็นชอบของกฎห...

  การรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายในความรับผิดชอบของ สนข. จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 25212. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 25403. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความ...

อ่านต่อ

Download Application ระบบนำทาง

Download : iOS: https://itunes.apple.com/th/app/id144... Android: https://play.google.com/store/apps/de...      

อ่านต่อ

BKK Rail แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถเรียกดูข้อมูลเส้นทางการเดินรถและ...

BKK Rail แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถเรียกดูข้อมูลเส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเลือกเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุด หรือเลือกเส้นทางการเดินทางที่ราคาถูกที่สุด จากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ โดยสามา...

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐฯ

การโหลดลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broaban Internet Porject : Net Pracharat) เพื่อรับรางวัล "WSIS Project Prizes 2019" ของ ITU 1. คู่มือการโหลดลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ 2. Link เข้าสู่ระบบ Vote

อ่านต่อ

Infographic "กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580"

อ่านต่อ

infographic "ยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ"

อ่านต่อ

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการสลับเวลาการทำงานของหน่วงานภา...

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการสลับเวลาการทำงานของหน่วงานภาครัฐ 1. แบบสอบถามสำหรับบุคคล [คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม] 2. แบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน [คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม]   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองจัดระบบการจ...

อ่านต่อ

การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

อ่านต่อ

หมวดหมู่