ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รายงานประจำปี 2561

   - ฉบับภาษาไทย  - ฉบับภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS) ของ สนข. 1. ระบบ MIS  2. ช่องทางการตอบแบบสำรวจ       - คลิกแบบสำรวจ      - Scan QR Code          ...

อ่านต่อ

เชิญร่วมงาน Think Blobally Bike-Wakl- Locally The 7 Thailand Bike and Walk Forum

ลงทะเบียน :  1. link ลงทะเบียน  2. Scan QRCode 

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร -ปี 2562 - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2562 - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน สิงหาคม 2562 - สร...

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - รายละเอียดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ - ลงนามถวายพระพร

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" - โอวาทของผู้นำศาสนาและคำขวัญของนายกรัฐมนตรี - กฎหมายเกี่ยวกับสุรา  

อ่านต่อ

ภาพยนตร์โฆษณา ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร

ภาพยนตร์โฆษณา ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ" 

อ่านต่อ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

SPOT พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒     รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ - เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์  - เว็บไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ

สปอตโฆษณาแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง...

สปอตโฆษณาแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"   https://www.youtube.com/playlist?list=PLHzdnlWYqz2uYZ4p16_C9DgLx7Syt3SiZ

อ่านต่อ

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนบท้ายประกาศ สนข. เรื่อง "การทบทวนความเห็นชอบของกฎห...

  การรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายในความรับผิดชอบของ สนข. จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 25212. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 25403. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความ...

อ่านต่อ