แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการจ้างที่ปรึกษา)

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าจ้างศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) และค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับกา...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 ของ สนข. ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 รายการ)

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ และค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะวงเงินงบประมาณค่า...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะวงเงินงบประมาณค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา)

อ่านต่อ