แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเ...

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2563 รายการ การจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องผลิตเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี) พร้อมชุดเรียงอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ครื่องถ่ายเอกส...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 รายการ 1. ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จัง...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างที่ปรึก...

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 5 โครงการ)

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 2 รายการ 1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ สนข...

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563)

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 3 รายการ 1. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ 2563 2. จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบ...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ