แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างเหมาบริการ ประกาศ สนข. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สนข. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการจ้างที่ปรึกษา)

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าจ้างศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) และค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับกา...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 ของ สนข. ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

ประกาศ สนข. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 รายการ)

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ และค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ