ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (e-biddi...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิว...

ไฟล์แนบ : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมากำจัดหมัด มอด ปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำ...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมากำจัดหมัด มอด ปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบe-Office ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ ปีงบประมาณ 25...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค้าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) 1...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 172 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สนข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์โดยสา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 25...

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการระ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการระบบภาพสำหรับห้องประชุม 401 และห้องประชุม 501 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของอาคา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สนข. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

หมวดหมู่