ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบนำทางการเดินทางฯ

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (e-...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนฯ

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ ...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Offic...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) จำนวน 9 ระบบ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธ...

ไฟล์แนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

หมวดหมู่