เชื่อมโยงคมนาคม

เชื่อมโยงคมนาคม

สรุปข้อมูลสถิติขนส่งและจราจร

1. การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง 2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 (ค.ศ. 2018) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) 3. ผลการเพิ่มอันดับควา...

อ่านต่อ

มาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร

 มาตรฐานการพัฒนาระบบราง    แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย    มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะประเภทต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สุงอายุ     คู่มือกา...

อ่านต่อ

รายงานการศึกษา ของ สนข.

สนข. ได้เผยแพร่ข้อมูลรายงานการศึกษาของ สนข. โดยแสดงข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณที่ได้รับ ดังรูป   - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ - ลิงค์เพื่อค้นหาข้อมูลรายงานโครงการศึกษา ของ สนข.  

อ่านต่อ

หมวดหมู่