บริการประชาชน

บริการประชาชน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

- ประมูลทะเบียนรถ - เสียภาษีรถยนต์ทางอินเทอร์เน็ต - ขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ - ทะเบียนผู้รับเหมา - แสดงเวลาเข้า-ออก ของเที่ยวบินภายในประเทศของท่าอากาศยาน - ระบบติดตามสถานะขบวนรถไฟ - e-Por...

อ่านต่อ

บริการการเดินทาง

ระบบบริการข้อมูลการเดินทาง บริการค้นหาและบอกเวลารถสาธารณะเส้นทางเดินรถประจำทาง ขสมก. บริการข้อมูลเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ เว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคม ระบบ Thai FRID / Thai FRID online ระบบรายงานอุบัติเหตุ (TRAMS) ระบบรายงานสถานการณ์อุทกภัยแผนที่คมนาค...

อ่านต่อ

บริการด้านการขนส่ง

กระบวนการและเอกสารนำเข้าและส่งออก การบริการ e-Gate (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)  บริการขนส่งพัสดุ การบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (ทางอากาศ)  การติดตามการขนส่งสินค้าทางอากาศของการบินไทย

อ่านต่อ

บริการอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ/การอนุญาตบุคคล

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) การขอใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ - การ ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น - การขอรับใบอนุญาตข...

อ่านต่อ

บริการงานด้านทะเบียนภาษี/การอนุญาตยานพาหนะ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล) การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ การจดทะเบียนรถที่นำเข้ามาใช้งานเอง มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย การจดทะเบียนรถที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของท...

อ่านต่อ

บริการขออนุญาตเชื่อมทาง/ปลูกสร้างบริเวณทาง/ลำน้ำ

กรมทางหลวง การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวง การขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวง การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า - ออกทางหลวง การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง การขออนุญาตวางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่เขตทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การขออ...

อ่านต่อ

บริการพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมและขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) การบริการพัฒนาบุคลากร การรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนขนส่งทางบก  การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถ/หลักสูตร/ผู้ฝึกสอนขับรถ การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล โรงเรียนสอนขับรถเอกชน  การ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่