ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TIA)

ไฟล์แนบ :1.  ศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TIA) (ใช้ราคากลางเดิม)              2. ขอบเขตการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TIA)

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

ไฟล์แนบ : ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

อ่านต่อ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบ : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทาง...

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

ไฟล์แนบ : ราคากลางและขอบเขตโดยละเอียดของงานโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TRAFFIC Impact Assessment : TIA) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมฯ

ไฟล์แนบ : ราคากลางและขอบเขตโดยละเอียดของการจ้างโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับ...

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ