ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ราคากลางโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

ไฟล์แนบ : ราคากลางและขอบเขตโดยละเอียดของงานโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (TRAFFIC Impact Assessment : TIA) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมฯ

ไฟล์แนบ : ราคากลางและขอบเขตโดยละเอียดของการจ้างโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับ...

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ไฟล์แนบ : 1. ราคากลางโครงการศึกษาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊า...

ไฟล์แนบ : 1. ราคากลางโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของมาตรฐานและนโยบายด้านการขนส่ง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา

อ่านต่อ

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำ...

ไฟล์แนบ : ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟ...

ไฟล์แนบ : โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)ฯ

อ่านต่อ