ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ราคากลางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระ...

การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1. ราคากลางฯ 2. ขอบเขตของงานฯ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางและ TOR งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทาง...

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย 1. ราคากลางจ้างที่ปรึกษา 2. ขอบเขตของานจ้างที่ปรึกษา  

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางและรายละเอียดค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมา...

ประกาศราคากลางและรายละเอียดค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 172 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ราคากลางและข้อกำหนด เรื่อง จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิ...

ราคากลางและข้อกำหนด เรื่อง จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ จำนวน 8 รายการ ประจำปี...

การจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ราคากลาง2. ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ง...

ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ : การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2562 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศราคาจัดวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์...

ประการประกวดราคาจัดวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) และวัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตของงาน (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 (e-bidding)...

ไฟล์แนบ : โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 (e-bidding)  1. ราคากลาง 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบ : 1.ราคากลางงานปรับปรุง ครั้งที่ 2 2.TOR งานปรับปรุง ครั้่งที 2

อ่านต่อ