สรุปข่าวสำคัญ

สรุปข่าวสำคัญ

สรุปข่าวสำคัญ ปี 2560

ฉบับที่ 49/2560 สนข. จัดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำ “แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” ครั้งที่ 3 ฉบับที่ 48/2560 สนข. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่...

อ่านต่อ

สรุปข่าวสำคัญ ปี 2559

ฉบับที่ 43/2559 สนข. จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETCS) ร่วมกัน ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง ฉบับ...

อ่านต่อ

สรุปข่าวสำคัญ ปี 2558

ฉบับที่ 23/2558 สนข. จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่  1/2559

อ่านต่อ