เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

ด้านการขนส่งและจราจร

การประยุกต์ใช้ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทย  รายงานการศึกษา การวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (ร่าง) รายงาน "การศึกษาการวางแผนพัฒนาภาค...

อ่านต่อ

ด้านความปลอดภัย

รายงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2559 องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2560 เครื่องหมายจราจร - คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร - คู่มือและมาตรฐานเ...

อ่านต่อ

ระบบตั๋วโดยสารร่วม

ระบบตั๋วร่วมใน "นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน" ระบบตั๋วร่วมใน "กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย" มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System Standard) ระบบตั๋วร่วมในเมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระบบตั๋วร่วมในเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาคา ระบบต...

อ่านต่อ

ระบบขนส่งทางราง

สรุปโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย กรอบแนวคิดการพัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร เชื่อมจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดในภูมิภาค การพัฒนารถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1 เมตร และ...

อ่านต่อ

ข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร

ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย พ.ศ. 2559 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2559 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2558 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขต...

อ่านต่อ

วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 9

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559   ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560    ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560    ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

อ่านต่อ

รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 8

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558     ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559      ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน- มิถุนายน 2559      ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรฎาคม - กันยายน 2559 &...

อ่านต่อ

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต

-  บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 2. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย...

อ่านต่อ

รายงานประจำปี สนข.

- รายงานประจำปี พ.ศ. 2559                               ภาษาไทย                             ...

อ่านต่อ