ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

สนข. จัดการหารือพิจารณาแนวทางการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับระบบขนส่งสาธารณ...

สนข. จัดการหารือพิจารณาแนวทางการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น   นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบการขนส่ง) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประ...

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของกระทรวงคมนาคม            

อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างพระราชบัญญิั...

สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างพระราชบัญญิัติการขนส่งทางราง พ.ศ....   -  ผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ..... -  สรุปคว...

อ่านต่อ