ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

สรุปผลการสัมมนาระดมสมองเรื่อง การส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งสาธาร...

เอกสารประกอบการสัมมนา :  การดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า การจัดหารถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 20 คัน การลดก๊าชเรือกระจกจากการใช้รถสาธารณะไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุนพันธกรณีความตกลงปารีสอย่างไร การกำหนดมาตรฐานการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

อ่านต่อ

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน    

อ่านต่อ

แผน "อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗" ขอ...

อ่านต่อ

การประชาสัมพันธ์ อันตราย การปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน...

อ่านต่อ

แต่งตั่งคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก รวม 75 จังหวัด

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ของกระทรวงคมนาคม (11-17 เมษายน 2557)

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๑

รายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๑ “สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน” 11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety”  

อ่านต่อ

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดระบบการจราจรเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ