ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

ชี้แจงประเด็นความคุ้มค่าของการลงทุน และความโปร่งใสต่อการดำเนินโครงการรถไฟความเร็...

อ่านต่อ

ชี้แจงกรณีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 กลับมายังหมอชิตเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อม...

อ่านต่อ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเ...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม             สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุม...

อ่านต่อ

คู่มือการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคมประจำปี 2560

คู่มือการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคมประจำปี 2560

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรอบเซนไดสู่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ระ...

  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรอบเซนไดสู่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนของกระทรวงคมนาคม ไฟล์แนบ : แผนปฎิบัติการฯ

อ่านต่อ

(ร่าง) รายงานการศึกษาการวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทค...

(ร่าง) รายงาน "การศึกษาการวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล" ไฟล์แนบ :  1. หลักการและเหตุผล 2. (ร่าง) รายงานการศึกษาฯ 3. (ร่าง) รายงานการศึกษาฯ (ฉบั...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนบ : แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 5 - 18 เมษายน 2560)

อ่านต่อ

สนข. จัดสัมมนาโครงการศึกษา อุโมงค์ภูเขาสำหรับทางรถไฟ (Mountain Tunnel for Railwa...

สนข. จัดสัมมนาและฝึกอบรมโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เรื่อง อุโมงค์ภูเขาสำหรับทางรถไฟ (Mountain Tunnel for Railway)           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งแ...

อ่านต่อ

สนข. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้...

สนข. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วย GPS ของ ขสมก.           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตา...

อ่านต่อ

รายงานผลการนำเสนอนวัตกรรม "แท่นกลับรถพอเพียง (V-Turn)" เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจ...

ไฟล์แนบ :  1. รายงานผลการนำเสนอนวัตกรรม "แท่นกลับรถพอเพียง (V-Turn)" เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก 2. ประมวลภาพการนำเสนอฯ

อ่านต่อ