ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

รายงานพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "ครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน"

ไฟล์แนบ : รายงานพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "ครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน"

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ...

ไฟล์แนบ :  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคมชี้แจงข้อวิจารณ์การสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง

อ่านต่อ

รายงานการศึกษาการวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีย...

ไฟล์แนบ : รายงานการศึกษา การวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

อ่านต่อ

การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ฯ

สนข. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคม มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านระบบราฯ

อ่านต่อ

ชี้แจงประเด็น "โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน" ของกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

ชี้แจงประเด็นความคุ้มค่าของการลงทุน และความโปร่งใสต่อการดำเนินโครงการรถไฟความเร็...

อ่านต่อ

ชี้แจงกรณีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 กลับมายังหมอชิตเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อม...

อ่านต่อ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเ...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม             สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุม...

อ่านต่อ