นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการเดินทางของประชาชนและการเกิดอุบัติเหตุช่วงช่วงเทศการสงกรานต์

รายงานสรุปผลการเดินทางของประชาชนและการเกิดอุบัติเหตุช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศการสงกรานต์)

อ่านต่อ

ร่าง กฎกระทรวง ความเร็วขั้นสูง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ - แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

อ่านต่อ

แผนการอำนวยความสะดวกและความลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  - แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 - ข้อมูลติดต่อสำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง - Application สำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง - สนข. ใส่ใจกำลั...

อ่านต่อ

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ "ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย"

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ "ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย" - รายงานผลการประชุมฯ  - ภาคผนวก - QRCode

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256...

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562)

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง

ไฟล์แนบ : แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ...

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560  

อ่านต่อ