นโยบายและแผนด้านความปลอดภัย

นโยบายและแผนด้านความปลอดภัย

คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร

- คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร ภาคที่ 1 - เล่มที่ 3 คู่มือและมาตรฐาน สัญญาณไฟจราจร- คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจร ภาคที่ 2 - เล่มที่ 2 คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร- คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจร ภาคที่ 2 - เล่มที่ 3 คู่มือการใ...

อ่านต่อ

คู่มือการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2560

คู่มือการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี  2560

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรอบเซนไดสู่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ระ...

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรอบเซนไดสู่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560--2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนของกระทรวงคมนาคม ไฟล์แนบ : แผนปฎิบัติการฯ

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

- แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560) - แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559 - 2560 - รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย

ไฟล์แนบ : คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย

อ่านต่อ

มาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจร ระยะที่ 2

คำนำ  ภาคที่ 1 คู่มือมาตรฐานอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (2 เล่ม)     เล่ม 1 คู่มือและมาตรฐานราวกันอันตราย     เล่ม 2 คู่มือและมาตรฐานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ภาคที่ 2 คู่มือการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแ...

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกา...

ไฟล์แนบ : ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ของกร...

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ของกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคงรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...

ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคงรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 กระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558

ไฟล์แนบ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปล่อยโคมลอย โคมควันและจุดบั้งไฟ มหันตภัย ที่คุณคาดไม่ถึงไฟล์แนบ : รายละเอียดสรุปแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558ไฟล์แนบ : แผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาช...

อ่านต่อ