ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและว...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่า...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) จำนวน 3 คัน

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR) 3. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (ครั้...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ 2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR) 3. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมะการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมะการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประดับสถานที่  จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข...

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการพัมนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ขอบเขตการดำเนินงาน 2. ราคางกลาง...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยว...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการโดยว...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ