ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่ม...

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน ไฟล์แนบ : 1. รา่งประกาศประกวดราคา 2. ร่างเอกสารประกวดราคา 3. ขอบเขตของงาน 4. แบบรูปรายการละเอียด 5. ราคากลาง

อ่านต่อ

จัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี2561-2565 ระยะเวลา 6...

จัดจ้างของเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี2561-2565 ระยะเวลา 60 เดือน) -  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา -  ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)    

อ่านต่อ

การจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ (e-biddin...

- ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561 และการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ฯ วิธีประกวดราคาอิเล็คทร...

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกร...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจฯ 2561 (e-bid...

ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจฯ (e-biddi...

ไฟล์แนบ :  1. ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 2. ร่างรายละเอียดการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผย...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเ...

ประกาศ สนข. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องรายละเอียดการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 256...

ประกาศ สนข. เรื่องรายละเอียดการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ  สนข. ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ  สนข. ประจำปี 2561 และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ