ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (ครั้...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ 2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR) 3. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมะการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมะการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพา...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพา...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมน้ำพุด้านหน้าอาคาร สนข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพ...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประดับสถานที่  จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ โดยวิธีเฉ...

ประกาศ สนข. เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข...

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการพัมนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ขอบเขตการดำเนินงาน 2. ราคางกลาง...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยว...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการโดยว...

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ