ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ จำนวน 8 รายการ ประจำปี...

ประกาศ สนข. ประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. การจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. TOR 3. ราคากลาง

อ่านต่อ

ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สน...

ขอบเขตของงาน (TOR)การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพ...

ไฟล์แนบ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่...

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ฯ ครั้งที่ 2 (e-bidd...

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ฯ ครั้งที่ 2 (e-bidding) 1. ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 2. เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2 3. TOR 4. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลัง และกลุ่มบริหารทรัพยากร...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลัง และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2(e-bidding) 1.ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 2.เอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 3.TOR งานปรับปรุง ครั้่งที 2 4.แบบรูปราย...

อ่านต่อ

ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 (e-bidding)

ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 (e-bidding) 1.ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 22.ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 3 คันครั้งที่ 23.ร่าง TOR งานเช่ารถยนต์ฯ จำนวน 3 คัน ครั้่งที่ 24. ราคาก...

อ่านต่อ

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฯ ครั้งที่ 2 (e-bidding)

ไฟล์แนบ : 1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 3.ร่าง TOR งานปรับปรุง ครั้่งที 2 4.แบบรูปรายการละเอียด 5.ราคากลาง งานปรับปรุง ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศราคาเช่ารถยนต์พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (e-bidding)

ประกาศราคาเช่ารถยนต์พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ประจำปี 2561 - 2565 ระยะเวลา 60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 1. ประกาศประกวดราคา 2. เอกสารประกวดราคา 3. ขอบเขตของงาน 4. ราคากลาง

อ่านต่อ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่ม...

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน ไฟล์แนบ : 1. รา่งประกาศประกวดราคา 2. ร่างเอกสารประกวดราคา 3. ขอบเขตของงาน 4. แบบรูปรายการละเอียด 5. ราคากลาง

อ่านต่อ