ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

ไฟล์แนบ : 1. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC               2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC

อ่านต่อ

ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอน...

ไฟล์แนบ : ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ค...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) (...

ไฟล์แนบ : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 1.ข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) 2.ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidd...

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม ให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment : TIA) โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงส...

ไฟล์แนบ : ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบปร...

ไฟล์แนบ : โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตของงาน (TOR)

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ (e-bidding)

ไฟล์แนบ : ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาพัฒนาเมือง โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ : ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและการเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

หมวดหมู่