ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขอบเขตรายละเอียดของงานการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิง...

ไฟล์แนบ : ขอบเขตรายละเอียดของงานการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านต่อ

ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย

ไฟล์แนบ : ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ สนข. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แว...

ไฟล์แนบ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ จำนวน 8 รายการ ประจำปี...

ประกาศ สนข. เรื่องประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 &n...

อ่านต่อ

ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สน...

ขอบเขตของงาน (TOR)การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพ...

ไฟล์แนบ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่...

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ฯ ครั้งที่ 2 (e-bidd...

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ฯ ครั้งที่ 2 (e-bidding) 1. ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 2. เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2 3. TOR 4. ราคากลาง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลัง และกลุ่มบริหารทรัพยากร...

ประกาศ สนข. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลัง และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2(e-bidding) 1.ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 2.เอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 3.TOR งานปรับปรุง ครั้่งที 2 4.แบบรูปราย...

อ่านต่อ

หมวดหมู่