ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชืื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินฯพนักงานราชการทั่วไป ตำแห...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง ผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ(คนพิการ) ตำแหน่งเจ้...

ประกาศ สนข. เรื่องรายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทัักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทัักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่องรัับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่องรัับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนป...

- ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ...

ประกาศ สนข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

อ่านต่อ

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิ...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ สนข. 

อ่านต่อ

ประกาศบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สนข. เรื่อง บัญขีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์น...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  - รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน - วัน เวลา และสถานที่

อ่านต่อ