ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 3...

ไฟล์แนบ :  ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายชื่อตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ รายชื่อตำ...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 14

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 14

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของ สนข 

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ป...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนข.  

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติกา...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักวิชาการเง...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักวิชาการคอ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักง...

ไฟล์แนบ : ประกาศ สนข. เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการ)

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศ...

1. ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ   1.1 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ   1.2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติก...

อ่านต่อ