ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพ...

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิช...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแห...

ประกาศ สนข. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติมในตำแหน่งเจ...

ประกาศ สนข. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏ...

ไฟล์แนบ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง การสอบขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่ว...

ประกาศ สนข.  เรื่อง การสอบขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงาน...

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแห...

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าพ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่