ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 16...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 16 ปี           นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเ...

อ่านต่อ

โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

สนข. ร่วมประชุมหารือรูปแบบแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งสาธารณะ และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะหลัก รวมทั้งจุดจอดแล้วจร โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุด...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมงานวัน “บุรฉัตร”

สนข. ร่วมงานวัน “บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมวางพวงดอกไม้ถว...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเ...

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 8) นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาจ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข. ครั้งที่ 2/2561 นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำ สนข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีส...

อ่านต่อ

การประชุมหารือและการถ่ายทอดนโยบายและกำหนดแผนการนำระบบตั๋วร่วม (E-Ticket)

การประชุมหารือ และการถ่ายทอดนโยบายและกำหนดแผนการนำระบบตั๋วร่วม (E-Ticket) มาใช้ในการเดินทางในภาคขนส่งสำหรับบริการรถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร  นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมหา...

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมหารือการเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

สนข. จัดประชุมหารือการเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานการประชุมหารือการเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 25...

อ่านต่อ

การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก(Dry Port)เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิ...

สนข. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)  เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำ...

อ่านต่อ

สนข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน”...

สนข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน”             นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา...

อ่านต่อ

จัดกิจกรรม “Ready Together with OTP” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการใช้รถ ใช้ถนน ...

สนข. จัดกิจกรรม “Ready Together with OTP” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในจังหวัดเชียงใหม่              นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการส...

อ่านต่อ

หมวดหมู่