ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic ปีใหม่...ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง

Infographic ปีใหม่...ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง

อ่านต่อ

การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบ...

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/2560           นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจร...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 84 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 84 ปี               นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี               นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พร้อมข้าราชการ...

อ่านต่อ

การจัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)ฯ

สนข. จัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก        สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอมาตรการด้านสิ...

อ่านต่อ

ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก–เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี           นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมด้วยข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับม...

อ่านต่อ

Infrastructure Opportunities under Thailand 4.0

ไฟล์แนบ : Infrastructure Opportunities under Thailand 4.0

อ่านต่อ

คณะข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการ...

สนข. ต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 35” นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้การต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 110 คน ซึ่งเข้าร...

อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...

สนข. ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ              นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค เ...

อ่านต่อ