ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – ห้อ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี นางผาณิต มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อจะนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี

สนข.ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี            นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร พร้อมข้าราชการ สนข.ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อจะนำไปใช้ใน...

อ่านต่อ

ร่วมงานวัน “บุรฉัตร”

สนข. ร่วมงานวัน “บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟ           นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมด้วยนางผาณิ...

อ่านต่อ

มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (3...

สนข. เตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (3 – 7 กันยายน 2563)  

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี           นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วม...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย

ประกาศ สนข. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย

อ่านต่อ

กการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาส...

สนข. จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 2/2563 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเส...

อ่านต่อ

สัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมฯในพื้นที่เมื...

สนข. จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Oriented Development : TOD) ในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี                  สนข. จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลโครงกา...

อ่านต่อ