ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย -...

สนข. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี ...

อ่านต่อ

เอกสารบรรยาย "Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung ...

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum" เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี หัวข้อ "ASEAN Connectivity and Thailand 4.0...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี                     นางสาวอัญชุลี  ศิโรรัตนรังษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกล...

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒ...

ไฟล์แนบ : รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สถานะ ณ เดือนเมษายน 2561)

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี             นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 58 ...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 58 ปี            นายยืนยง ตั้งเปรมศรี ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคเ...

อ่านต่อ

การฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 3

สนข. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 3 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 3 “การพัฒนาระบบการบินตามกลยุทธ์ Aviation System Block Upgrade: ASBU” ภายใต้โ...

อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์แนบ : 1. การบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ภาษาไทย)...

อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3

ไฟล์แนบ : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

อ่านต่อ

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2561 ขอ...

สนข. จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกระทรวงคมนาคม ไฟล์แนบ : สงกรานต์ 2561  

อ่านต่อ