ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผ...

อ่านต่อ

จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

สนข. จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) ร่วม...

อ่านต่อ

จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

สนข. จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก            สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยสำนักแผนงาน (สผง.) จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 โร...

อ่านต่อ

กิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสม...

สนข. จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) จัดกิจกรรม 10 คร...

อ่านต่อ

วีดีทัศน์โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคการขน...

  ที่มา : สำนักแผนความปลอดภัย   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

อ่านต่อ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการติดตามประเมิน (Tracking)

   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคการขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการประชุ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 47 ปี

สนข.ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 47 ปี นายพรชัย พัฒนาพงษ์สถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการกุศล สังคม และสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงา...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 86 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 86 ปี นายพรชัย พัฒนาพงษ์สถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Princess's Cup Thailand 2019

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Princess's Cup Thailand 2019 ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2561 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/15J2SqTadxPBUTtMUyi9jC1m8yoeTyfgU?usp=sharing

อ่านต่อ

รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมือง กลุ่มที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมโครง...

สนข.จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมือง กลุ่มที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุม...

อ่านต่อ