ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2564            นางสาวลักษณวดี ธนามี ผอ.ศทท.สนข. ได้รับมอบหมายจาก DCIO ประจำ สนข. (นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแ...

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6

สนข. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ประจำปี...

อ่านต่อ

การชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 ครั้งที่ 1/2564

สนข. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 นางผาณิต มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

สนข. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ...

อ่านต่อ

จัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber ...

สนข. จัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) เมื่อวันอังคาร...

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานประกาศรางวัล PropetyGuru THAILAND PROPERTY AWARDS ครั้งที่ 15

สนข. เข้าร่วมงานประกาศรางวัล PropetyGuru THAILAND PROPERTY AWARDS ครั้งที่ 15                   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมงานประกาศรางวัล PropetyGuru THAILAND PROPERTY AWARDS ครั...

อ่านต่อ

แบบสอบถามข้อมูลการสำรวจระดับความพึงพอใจการให้บริการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประ...

แบบสอบถามข้อมูลการสำรวจระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – ห้อ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี นางผาณิต มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อจะนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี

สนข.ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี            นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุ...

อ่านต่อ