ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเวที Market Sounding ต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา หนุนเมืองมรดกโลก

สนข. เปิดเวที Market Sounding ต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา หนุนเมืองมรดกโลก           นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประเมิน...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี           นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบด...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 43 ปี

สนข.ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 43 ปี นายยืนยง ตั้งเปรมศรี ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน นางผาณิต มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนการกุศลของ...

อ่านต่อ

สนข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบั...

สนข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งของ สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรให้การต้อนรับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรก...

อ่านต่อ

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...

สนข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และการจราจรและขนส่ง           สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้การต้อนรับอาจา...

อ่านต่อ

จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาต...

สนข. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน           นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สำนักงานน...

อ่านต่อ

แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน

การประชุมทางวิชาการ “ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย”  เพื่อระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสังกัดกระทรวงคมนาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน วันพฤหัสบดีที่ 1...

อ่านต่อ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

  สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

อ่านต่อ

ร่วมงานวัน “บุรฉัตร”

สนข. ร่วมงานวัน “บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟ นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยข้าราชการ สนข. ร่วมวาง...

อ่านต่อ

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรม 10 ครั้ง 10 โรงเรียน ปลูกผังวินัยจราจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สนข. - สำนักส่งเสริมระบบการขนส่่งและจราจรในภูมิภาค (สสภ.)  

อ่านต่อ