ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงานประกาศรางวัล PropetyGuru THAILAND PROPERTY AWARDS ครั้งที่ 15

สนข. เข้าร่วมงานประกาศรางวัล PropetyGuru THAILAND PROPERTY AWARDS ครั้งที่ 15                   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมงานประกาศรางวัล PropetyGuru THAILAND PROPERTY AWARDS ครั...

อ่านต่อ

แบบสอบถามข้อมูลการสำรวจระดับความพึงพอใจการให้บริการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประ...

แบบสอบถามข้อมูลการสำรวจระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – ห้อ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี นางผาณิต มั่งมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อจะนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี

สนข.ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี            นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุ...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร พร้อมข้าราชการ สนข.ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อจะนำไปใช้ใน...

อ่านต่อ

ร่วมงานวัน “บุรฉัตร”

สนข. ร่วมงานวัน “บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟ           นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมด้วยนางผาณิ...

อ่านต่อ

มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (3...

สนข. เตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (3 – 7 กันยายน 2563)  

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี           นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วม...

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย

ประกาศ สนข. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย

อ่านต่อ

หมวดหมู่