พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง สรุปย่อคำ...

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ 1. บทความเรื่อง ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนอย่างไร 2. บทความเรื่อง อยากรู้ผลงบการเงิน 3. บทความเรื่อง เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ 4. บทความเรื่อง เขาพูดว่าอย...

อ่านต่อ

บทนิยาม

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

อ่านต่อ

หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

หมวด  ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร _______________           มาตรา   ๗   หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา    &nbs...

อ่านต่อ

หมวด ๒ ข้อมุลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

หมวด  ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย _______________           มาตรา   ๑๔   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน จะเปิดเผยมิได้     &nb...

อ่านต่อ

หมวด ๓ ข้อมูลข่าวสารบุคคล

หมวด  ๓ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ______________           มาตรา   ๒๑   เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญช...

อ่านต่อ

หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์

หมวด  ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ ___________           มาตรา   ๒๖   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้...

อ่านต่อ

หมวด ๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

หมวด  ๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ______________           มาตรา   ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ป...

อ่านต่อ

หมวด ๖ คณะกรรมการวินิจฉัย

หมวด  ๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ________________           มาตรา   ๓๕   ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  ซึ...

อ่านต่อ

หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

หมวด  ๗ บทกำหนดโทษ _______________             มาตรา   ๔๐   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา  ๓๒   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้า...

อ่านต่อ

บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล _____________         มาตรา   ๔๒   บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ...

อ่านต่อ