ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานระดับประเทศ

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ เดือนมีนาคม 2562 ณ เดือนกันยายน 2562 ณ เดือนมีนาคม 2563 - รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (ระยะที่ 18 : เมษายน - มิถุนายน 2563) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนา...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานของ สนข.

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. ภายใต้ยุทธศาสตร์ สนข. พ.ศ. 2560 - 2564- ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เดือนกันยายน  2561- ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ เดือนตุลาคม 2560 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผ...

อ่านต่อ