ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานระดับประเทศ

- รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) - รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจำปี 2561...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (ระยะที่ 14 : เมษายน - มิถุนายน 2562) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานของ สนข.

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. ภายใต้ยุทธศาสตร์ สนข. พ.ศ. 2560 - 2564- ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เดือนกันยายน  2561- ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ เดือนตุลาคม 2560 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผ...

อ่านต่อ