รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต

-  บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 2. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย...

อ่านต่อ