รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต

- บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1. บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 2. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม 4....

อ่านต่อ