งบประมาณและการเบิกจ่าย

งบประมาณและการเบิกจ่าย

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 - หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร.0702/ว112 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบปร...

อ่านต่อ

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 ( 31 มีนาคม 2562) 

อ่านต่อ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562

อ่านต่อ

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต

-  บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิด ปีงบประมาณ 2561 2.เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย ระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 3.เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม 4.เกณฑ์การปันส่วนศูนย์ต้นทุนสู่...

อ่านต่อ