การพัฒนาระบบราชการ

การพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ปีงบประมาณ พ...

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนข. ประจำปี...

อ่านต่อ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดมา...

ตัวชี้วัดตามมาตรา 44 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการ

- สรุปสารสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ สนข. (พ.ศ. 2563 - 2565) - แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2562  - แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2561  - แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2560  - แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2559 - แผนปฏิ...

อ่านต่อ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สนข.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     - ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

อ่านต่อ