โครงสร้าง สนข.

:: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 สนข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ ดังนี้ 1. สำนักบริหารกลาง (สบก.) 2. กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) 3. กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) 4...

อ่านต่อ